പത്താം ക്ലാസ് മതി റെയിൽവേയിൽ ജോലി നേടാം | Indian Railways Technician Recruitment

Indian Railways Technician Recruitment 2024-9000 Vacancies:
 ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ടെക്‌നീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ 2024 മാർച്ച് ഒമ്പതുമുതൽ സമർപ്പിക്കാം. 9000 ഒഴിവിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം. ടെക്‌നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് I തസ്‌തികയിൽ 1100 ഒഴിവും ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III തസ്‌തികയിൽ 7900 ഒഴിവുമാണുള്ളത്. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നടത്തിയാവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

പ്രായം: ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I തസ്‌തികയിൽ 18-36, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III തസ്‌തികയിൽ 18-33. പ്രായ പരിധി 01.07.2024 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കുക. യോഗ്യത, ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവുകൾ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ലഭിക്കും. യോഗ്യതാപരീക്ഷയുടെ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നവർ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല.

Technician Eligibility

To apply for Technician, an individual must have passed the Matriculation exam, and he or she holds an ITI Trade certificate from NCVT/SCVT in the respective discipline, or the applicant must have pursued Diploma or Degree in Engineering, one age must not be below 18 and above 28 years.

ശമ്പളസ്കെയിൽ: ടെക്‌നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I തസ്‌തികയിൽ ലെവൽ-5, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-II തസ്‌തികയിൽ ലെവൽ-2. പരീക്ഷാഫീസ്: വനിതകൾക്കും എസ്.സി, എസ്.ടി, വിഭാഗക്കാർക്കും മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും (ഇ.ബി.സി.) ട്രാൻസ്ജെൻ്റേഴ്‌സിനും 250 രൂപയും (പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായാൽ ഈ തുക മടക്കിനൽകും) മറ്റുള്ളവർക്ക് 500 രൂപയും (പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായാൽ 400 രൂപ മടക്കിനൽകും) ആണ് പരീക്ഷാഫീസ്.

21 റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ബോർഡുകളിലായാണ് (ആർ.ആർ.ബി) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം ആർ.ആർ.ബി. വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ആർ. ആർ.ബിയുടെ :വെബ്സൈറ്റ് https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in. ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഏപ്രിൽ എട്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. For more click here. അപേക്ഷ 2024 മാർച്ച് 9 മുതൽ സമർപ്പിക്കാം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain