കേരഫെഡിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം | Kerafed job vacancy

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന്” ശേഷം കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം..

🔰വകുപ്പ് കേരള കേരകർഷക സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെരാഫെഡ്)
🔰പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് അക്കൗണ്ടൻ്റ്
🔰കാറ്റഗറി നം 009/2024
🔰ശമ്പളത്തിൻ്റെ സ്കെയിൽ 25200-54000/-

പ്രായപരിധി:

 18- 40 വയസ്സ്. 02.01.1984 നും 01.01.2006 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്. (പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗം- 2 കാണുക).

യോഗ്യതകൾ

(എ) പ്രത്യേക വിഷയമായി സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കലയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

 അഥവാ

(ബി) (i) അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിഎ/ബിഎസ്‌സി/ബി കോം ബിരുദം

 ഒപ്പം

(ii) കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ എച്ച്ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിലിൻ്റെ എച്ച്ഡിസി/എച്ച്ഡിസിഎം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് (ജൂനിയർ) പേഴ്‌സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുക.(ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ.)

 അഥവാ

(സി) സഹകരണം ഓപ്ഷണൽ വിഷയമായി ഗ്രാമീണ സേവനങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോമ.

 അഥവാ

(D)(i)B Sc (സഹകരണവും ബാങ്കിംഗും) UGC അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല/നാഷണൽ

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഒപ്പം

(ii) സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറ് മാസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലയളവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിപ്ലോമ.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 'വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain