എ എം മൊട്ടോഴ്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു | kerala mechanic jobs 2024

 ഓട്ടോ മൊബൈൽ മേഖലയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ Α.Μ മൊട്ടോഴ്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു, താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കി ഇമെയിൽ വഴി ബയോഡേറ്റ അയച്ചു ജോലി നേടാം


Α.Μ. ΜOTORS WE ARE HIRING
ഓട്ടോ മൊബൈൽ BOYS

Branch Managers

► Service Managers

Deputy Branch Heads

Bodyshop Mnagers

► Digital Marketing Manager

Sourcing Evaluators

► Showroom Sales Executives

Customer care Manager(Service)

► Tele Callers (Females)
Bodyshop Advisors

 Field Sales Executives

Service Advisors

NEXA Relationship Managers

Service Marketing Executives

► True value sales consultants

► Social Media Manager

Diploma Trainees

Accessories Fitters

തുടങ്ങിയ ഒഴിവിലേക്കു താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത ഐഡിയിലേക്ക്  റെസ്യുo അയക്കുക.

Shoot your resume to: careers@ammotors.in

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain