മലബാർ സിമൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ വിവിധ ഒഴിവിൽ സ്റ്റാഫിനെ വിളിക്കുന്നു | Malabar cements recruitment 2024

മലബാർ സിമൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ മാനേജർ, ചീഫ് കെമിസ്റ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി മൈൻസ് മാനേജർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് മൈൻസ് മാനേജർ, ജിയോളജിസ്റ്റ് കെമിസ്റ്റ് തസ്‌തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ

ജനറൽ മാനേജർ

മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി ടെക്/ബി.ഇ മാനേജ്‌മെന്റിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 18 വർഷത്തെ പരിചയം, അതിൽ 5 വർഷം സമാനമായ രീതിയിൽ സിമന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സീനിയർ മാനേജർ സ്ഥാനം

ചീഫ് കെമിസ്റ്റ്

കെമിസ്ട്രിയിൽ എംഎസ്‌സി ബിരുദം 13 വർഷത്തെ പരിചയം, അതിൽ 5 വർഷം സീനിയർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ, വലിയ അളവിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൻ്റെ ചുമതല സിമന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മൈൻസ് മാനേജർ ഖനനത്തിൽ ബി ടെക്/ ബിഇ ബിരുദം കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൈൻസ് മാനേജരുടെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഷീനയിസ്‌ഡ് ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

അസിസ്റ്റന്റ് മൈൻസ് മാനേജർ

മൈനിംഗിൽ ബി ടെക്/ബിഇ ബിരുദം, രണ്ടാം ക്ലാസ് മൈൻസ് മാനേജരുടെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഷിനയിസ്‌ഡ് ഓപ്പൺ കാസ്റ്റ് മൈനുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ജിയോളജിസ്റ്റ് ജിയോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.

ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം കെമിസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് പോലുള്ള ആയോധനങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ അനാലിസിസിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം, ബോക്സൈറ്റ്‌ മുതലായവ, ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിലോ ലബോറട്ടറിയിലോ ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മലബാർ സിമൻ്റിൽ മൊത്തം 9 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേരള സര്ക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി 19 ഫെബ്രുവരി 2024 മുതൽ 22 മാർച്ച് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ നൽകുവാനും കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനവും അതിനോടൊപ്പം അപേക്ഷാ ലിങ്കും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain