കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ൽ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി| Packing job vacancy in Kerala

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ൽ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി.
സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. SSLC പാസ്സ് ആയവർക്ക് C-DIT ൽ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി മൊത്തം 07 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15 മാർച്ച് 2024.

✅സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി

✅തസ്‌തികയുടെ പേര് പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ്.

✅പ്രായ പരിധി : 18-50 വയസ്സ് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 07 ഒഴിവുകൾ. ജോലിയുടെ ശമ്പളം: Rs.15,550/- അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി: ഓൺലൈൻ

✅ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി : 15 മാർച്ച് 2024.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

10 പാസ്സ് /എസ്എസ്സി/ തത്തുല്യം പാക്കിംഗ് ലേബൽ പ്രിൻ്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പരിചയം അസിസ്റ്റന്റ്/ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ആയി.

C-DIT ൽ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ജോലി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി വിവിധ പാക്കിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്/ഇൻസ്പെക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 15 മാർച്ച് 2024 വരെ. അപേക്ഷ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain