ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനമായ ഇസാഫിലേക്കു നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്,

 കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനമായ ഇസാഫിലേക്കു നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് തന്നെ ജോലി നേടാൻ അവസരം, താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം, താഴെ കൊടുത്ത രെജിസ്റ്റർ ലിങ്ക് വഴി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


JOB ROLES

🔹Sales officer (Liabilities/Assets)
🔹Gold Loan Officer
🔹Relationship Officer- HNI
🔹Branch Operation Manager
🔹Branch Head
🔹Asset Desk Officer

Job Description:

SALES OFFICER / SENIOR SALES OFFICER /SALES OFFICER TRAINEE
-Freshers/Experienced.
-Max Age - 32 Yrs

GOLD LOAN OFFICER
-Min 1 Year in Gold Loan.
-Max Age - 32 Yrs
RELATIONSHIP OFFICER 
- Min 2 years Sales Experience in Banking products
- Max age - 32

BRANCH OPERATIONS MANAGER
Min 2-4 Years of Experience in Branch Operations(Banking).
Max Age - 35 Yrs

BRANCH MANAGER/BRANCH IN CHARGE
Min 3-4 Years Banking Experience in Managerial Role.
Max Age - 38 Yrs

VENUE: ESAF SMALL FINANCE BANK , No.12/18-C,D, Vkm Fort, Edappal, Malappuram Dist, Kerala-679 576

For more details please go through the click link: click here to apply

WALK - IN INTERVIEW @EDAPPAL
DATE: 29-04-2024
TIME: 9.30am - 1.00pm
Contact: Sarath - 8138942759
Dilish - 8714624218
Fin

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain