സ്റ്റീല്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍ ജോലി,കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയിൽ ജോലി

 കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോള്‍ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ്, കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ, ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ, അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ, മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ, സർവേയർ, മൈനിംഗ് മേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.വിവിധ ഡിഗ്രീ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മൊത്തം 108 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
07 മെയ് 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ജോലി ഒഴിവുകൾ 
സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ്, കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ, ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ, അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ, മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ, സർവേയർ, മൈനിംഗ് മേറ്റ്.

🔹ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 108
🔹ജോലിയുടെ ശമ്പളം 25070-2,40,000/-
🔹ജോലി സ്ഥലം : All Over India

തസ്തികയുടെ പേര് / ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം/ ശമ്പളം

സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് 01 Rs.90000-2,40,000/-
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 03 Rs.70000-2,20,000/
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 09 Rs.50000-1,60,000/-
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ [OHS] 01 Rs.50000-1,60,000/
അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ (Safety) 10 Rs.60000-1,80,000/-
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 02 Rs.70000-2,20,000/
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 01 Rs.50000-1,60,000/-
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ 08 Rs.26600/-38920/-

അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ 12 Rs.26600/-38920/-
മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ 03 Rs.26600/-38920/-
സർവേയർ 01 Rs.26600/-38920/-
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി 05 Rs.25070/-35070/-
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി 15 Rs.25070/-35070/-
മൈനിംഗ് മേറ്റ് 03 Rs.26600/-38920/-
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി 34 Rs.25070/-35070/-

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ്, കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ, ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ, അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ, മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ, സർവേയർ, മൈനിംഗ് മേറ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain