സെയിൽസ് ബില്ലിംഗ് കാഷ്യർ തുടങ്ങി വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചു ജോലി നേടാൻ അവസരം

 സെയിൽസ് ബില്ലിംഗ് കാഷ്യർ തുടങ്ങി വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കരുണ സ്റ്റീൽസിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചു ജോലി നേടാൻ അവസരം, പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക.


ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ

🔹Sales Man
🔹Billing cum Cashier Staff
🔹Senior Accountant
🔹Marketing Manager

Age limit: 23 to 38
Location: Thiruvananthapuram
Vacancies For Male Candidates

GENERAL REQUIREMENTS
Sales Man
Any Degree. Minimum 3 year's Experience in showroom sales and Good Communication Skill.

Billing/Cashier Staff
B.com, knowledge in Tally


Senior Accountant 
Minimum 5 year's Experience in Accounting, Tally

Marketing Manager
Minimum 5 year's Experience in building material- company and Digital Marketing 3 years Experience, Good communication skill, social media experience.
You can Send your CV via Email: karunasteelsho@gmail.com

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain