കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

 കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു


അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്)
ഒഴിവ്: 3
യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ടെക്‌നോളജിയിൽ ബിരുദം (ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ & കണ്ട്രോൾ / ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് / അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ)/ തത്തുല്യം

അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (മെക്കാനിക്കൽ)
ഒഴിവ്: 3
യോഗ്യത: എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദം (മെക്കാനിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയർ / മെക്കാനിക്കൽ & പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയർ)/ തത്തുല്യം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്‌
( OBC/ PwBD/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 30,000 - 1,20,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്
SC/ ST/ PwBD: ഇല്ല
മറ്റുള്ളവർ: 500 രൂപ

തപാൽ വഴി അപേക്ഷ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി: മെയ് 8
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain