ഡെവോൺ ഫുഡ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ് നിരവധി തസ്തികകളിലേക്കു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

 കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കറിപൗഡർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഡെവോൺ ഫുഡ്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ് താഴെപ്പറയുന്ന നിരവധി തസ്തികകളിലേക്കു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.


വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ 

സെയിൽസ് മാനേജർ 
More than 5 yrs experience in FMCG

എക്സ്പോർട്ട് മാനേജർ 
More than 5 yrs experience in FMCG
റീജിയണൽ സെയിൽസ് മാനേജർ More than 5 yrs experience in FMCG

ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ 
More than 5 yrs experience in FMCG

ടെറിറ്ററി സെയിൽസ് മാനേജർ 
2-5 yrs experience in FMCG

ടെറിറ്ററി സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
1-2 yrs experience in FMCG
എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?
ജോലി നേടാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെപറയുന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലോ നമ്പറിലോ ബയോഡാറ്റ അയക്കുക
careers@devonfood.com
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ചുവടെ നൽകിയ നമ്പറിൽ ബന്ധപെടുക.
ഫോൺ - 67635333, 9567867011

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain