പരിചയം ആവിശ്യമില്ല നാബ്ഫിൻസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഓഫീസർ ആവാം.
 നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (NABARD) അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ നാബ്ഫിൻസ് ലിമിറ്റഡ്, കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഓഫീസർ (CSO) - കേരള ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


കുറഞ്ഞ യോഗ്യത - പ്ലസ് ടു/ PUC
പരിചയം ആവിശ്യമില്ല
സ്ഥലം: കേരളത്തിൽ എവിടെയും

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയും നിർബന്ധമാണ്

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്‌

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രിൽ 10ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain