സൈനിക് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോള്‍ LDC, വാർഡ് ബോയ്സ്, നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർ, PEM/PTICum-മാട്രൺ, കൗൺസിലർ, സംഗീത അദ്ധ്യാപിക, ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

 സൈനിക് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോള്‍ LDC, വാർഡ് ബോയ്സ്, നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർ, PEM/PTICum-മാട്രൺ, കൗൺസിലർ, സംഗീത അദ്ധ്യാപിക, ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.ഈ ജോലി നെടുവനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് 10 ഒഴിവുകളിലേക്ക് തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം.


ജോലി ഒഴിവുകൾ: LDC, വാർഡ് ബോയ്സ്, നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർ, PEM/PTICum-മാട്രൺ, കൗൺസിലർ, സംഗീത അദ്ധ്യാപിക, ഡ്രൈവർ

🔹 ശമ്പളം Rs 19900- 43100
🔹ജോലി സ്ഥലം All Over India
🔹അവസാന തിയതി: 04 മെയ് 2024

തസ്തികയുടെ പേര്/ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം / ശമ്പളം
LDC 01 Rs 19900- 43100
വാർഡ് ബോയ്സ് 04 Rs 19900- 43100
നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർ 01 Rs 19900- 43100
PEM/PTICum-മാട്രൺ 01 Rs 19900- 43100
കൗൺസിലർ 01 Rs 19900- 43100
സംഗീത അദ്ധ്യാപിക 01 Rs 19900-
43100
ഡ്രൈവർ 01 Rs 19900- 43100

തസ്തികയുടെ പേര്/ പ്രായ പരിധി

🛑LDC, വാർഡ് ബോയ്സ്, നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർ, PEM/PTICum-മാട്രൺ,

🛑ഡ്രൈവർ 18-50 വയസ്സ്
സംഗീത അദ്ധ്യാപിക,കൗൺസിലർ 21-35 വയസ്സ്

തസ്തികയുടെ പേര് - വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

LDC പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്/ പ്രീ-ഡിഗ്രി
മിനിറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 40 വാക്കുകളെങ്കിലും ടൈപ്പിംഗ് വേഗത .
ഇംഗ്ലീഷിൽ കത്തിടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള കഴിവ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനം.
വാർഡ് ബോയ്സ് കുറഞ്ഞത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ്.
നഴ്സിംഗ് സിസ്റ്റർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ്/ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് & മിഡ്വൈഫ്.
PEM/PTICum-മാട്രൺ കുറഞ്ഞത് 10-ാം പാസ്സ് ഗെയിംസിൽ പ്രാവീണ്യം / അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സ്പോർട്സ്
കൗൺസിലർ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ശിശു വികസനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസിൽ ഡിപ്ലോമയും ബിരുദവും കൗൺസിലിംഗ്.
സംഗീത അദ്ധ്യാപിക ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ്സ്
സംഗീതത്തിൽ ബിരദം /ഡിപ്ലോമ.
ഡ്രൈവർ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസായിരിക്കണം
വാഹനമോടിക്കാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഫോർ വീലറും വാഹന ലൈസൻസ് .
ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി, ലൈറ്റ് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 05 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ സൈനിക് സ്കൂൾ ബീജാപൂർ – 586108 (കർണാടക).എന്ന മേൽവിലാസത്തിലേക്ക് തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain