ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NOVA GOLD COVERING ൽ ഒഴിവുകൾ

 ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NOVA GOLD COVERING സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനം


ഒഴിവുകൾ
1️⃣Manager
Age above 35
5 years experience

2️⃣Warehouse Incharge
5 years experience

3️⃣Accountant
4 years experience

4️⃣ Shop Incharge
Age above 25

5️⃣ Sales Staff
Freshers can apply

ഭക്ഷണവും & താമസ സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്നതാണ്

താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപെടുക


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain