ഓക്‌സിജൻ ഷോറൂമിൽ അമ്പതിൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ | Oxygen Digital Expert job vacancy 2024

 ഓക്‌സിജന്റെ ( Oxygen Digital Expert) ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് അമ്പതിൽപരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ഒഴിവുകൾ:


> Branch Business Manager
> Deputy Business Manager
> Assistant Business Manager
> Product Expert (Mobiles, IT, Appliances & Small Appliances)
> GRO
> Accountant
Date: 17 April 2024
Time: 10.00AM to 05.00 PM
Venue: Kottayam Nehru Stadium Showroom
Contact: +91 9995673743, +9199957 82845
Email: jobs@oxygendigitalshop.com
Website: www.oxygendigitalshop.com


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain