എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്ററിൽ അഭിമുഖം – 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി ഒഴിവ് – Employability Centre Jobs

 നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി AVG Motors Pvt LTD, GODSPEED IMMIGRATION STUDY ABROAD PVT LTD എന്നിവയുടെ അഭിമുഖം 2024 മെയ് 15 നു  കോട്ടയം എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്റെറിൽ ( Employability Centre Jobs Kottayam)


COMPANY NAME:  AVG Motors Pvt LTD
1. Sales Officer (Male/Female)
Qualification: Plus 2 or Graduation
Experience :  0 to 10
Age: <50
Salary: 12,000+
Job location: Kottayam/ Pathanamthitta/ Idukki/ Aleppey
Number of Vacancies: 40

2.Bodyshop Supervisor  (Male)
Qualification: Diploma- Mech/ Auto
Experience :  3 +
Age: <50
Salary: 15,000+
Job location: Pathanamthitta/ Adoor
Number of Vacancies: 2
3. Bodyshop Advisor  (Male)
Qualification: Diploma- Mech/ Auto
Experience :  0-5
Age: <50
Salary: 10,000+
Job location: Pathanamthitta/ Adoor/ Kozhencheri
Number of Vacancies: 3

4. Warranty Coordinator  (Male)
Qualification: Plus 2 or Graduation
Experience :  2-5
Age: <50
Salary: 10,000+
Job location: Thiruvalla
Number of Vacancies: 1

5. EDP Operator (Male)
Qualification: Plus 2 or Graduation
Experience :  2-5
Age: <50
Salary: 10,000+
Job location: Kottayam
Number of Vacancies: 1
6. Technician  (Male)
Qualification: ITI- MMV/ KGCE/ NCVT/DM
Experience :  2-10
Age: <50
Salary: 10,000+
Job location: Kottayam/ Kozhencheri
Number of Vacancies: 3

7. Service Marketing Executive- PRO  (Male)
Qualification: ITI- MMV/ KGCE/ NCVT/DM
Experience :  0-5
Age: <50
Salary: 10,000+
Job location: Kottayam/ Pathanamitta/ Idukki/ Aleppey
Number of Vacancies: 6

8. Service Advisor  (Male)
Qualification: Diploma- Mech/ Auto
Experience :  2 +
Age: <50
Salary: 11,000+
Job location: Thiruvalla, Kottayam
Number of Vacancies: 2

9. Accountant  (Male)
Qualification: B.Com
Experience :  2 +
Age: <50
Salary: 11,000+
Job location: Kottayam
Number of Vacancies: 4

COMPANY NAME : GODSPEED IMMIGRATION STUDY ABROAD PVT LTD

1. Telecallers (Female)
Qualification : Any Degree
Experience: 1 to 2 yrs
Salary: 18000
Age: <26
Job Location: Kottayam
Number of Vacancies: 2
2. Student Counselor/ Immigration Consultants
Qualification : Any Degree
Experience: 1 yr
Salary: 20000
Age: <26
Job Location Kottayam
Number of Vacancies: 2

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 15 (15/05/2024) രാവിലെ 10:00 മുതൽ 2:00 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി  സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ Register ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Register ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അന്നേദിവസം spot registration സാധ്യമാണ്.

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം:
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ,
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില, കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 2 മണിവരെ
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain