ലീ മാക്സ് ഫാഷനിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

 ലീ മാക്സ് ഫാഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു, ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ അയക്കുക ജോലി നേടുക. പരമാവധി ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


ജോലി ഒഴിവുകൾ

🔹സെയിൽസ് (BOYS 10 NOS)
🔹സെയിൽസ് (GIRLS 10 NOS)
🔹ബില്ലിങ് & ഡാറ്റാ എൻട്രി (GIRLS 10 NOS)
🔹ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ (BOYS 10     
.   NOS)

ജോലിയിൽ മുൻപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന, ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

Leemax: FASHION VALANCHERY
OPPOSITE A.M. MOTORS KOLAMANGALAM, VALANCHERY
SEND YOUR CV TO- +91 70342 77715


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain