യെസ് ഭാരത് വെഡ്ഡിങ് കളക്ഷൻസിൻ്റെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

 കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ യെസ് ഭാരത് വെഡ്ഡിങ് കളക്ഷൻസിൻ്റെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാൻ അവസരം, താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റന്റ് ചെയ്യുക.


കരുനാഗപ്പള്ളി ഷോറൂമിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
 ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്


+ FRONT OFFICE MANAGER(M)
+VISUAL MERCHANDISER(M/F)
+ FLOOR MANAGER (M)
+ TELECALLER(F)
+ CUSTOMER RELATION MANAGER(M/F)
+ LADY SECURITY
+ CUSTOMER CARE(F)
+ ANCHOR / VIDEO PRESENTER (F)
+ SALESMAN
+ CONTENT WRITER (M/F)
+ SALESGIRL
+ VIDEOGRAPHER + EDITOR (M)
+ FASHION DESIGNER(M/F)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോ പതിച്ച ബയോഡാറ്റ സഹിതം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നേരിൽ വരിക. (പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന). പ്രായപരിധി 40 വയസ്സിന് താഴെ. ആകർഷകമായ ശമ്പളം, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം.

Time: 10 AM to 4 PM
Date: 09/05/2024 Thursday
Place: Yes Bharath Wedding Collections Karunagapalli Showroom

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain