ഫ്രീ വിസ ടിക്കറ്റ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജോലി നേടാം.

ഫ്രീ വിസ ടിക്കറ്റ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജോലി നേടാം.
 ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് തങ്ങളുടെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനെ വിളിക്കുന്നു.പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും ജോലി നേടാനും സാധിക്കും.

 നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത എന്തുമാകട്ടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിരവധി ഒഴിവുകളാണ് ലുലു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത്.വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും താഴെ ലിസ്റ്റ് ആയി നൽകുന്നു.

 താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ കൃത്യസമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലി നേടുക.വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും എല്ലാം തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain