മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം ഫ്രഷേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ വഴി, വാട്സാപ്പ് വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാം.

 മാതൃഭൂമിയിൽ - ITI-HELPER ജോലി നേടാൻ അവസരം ഫ്രഷേഴ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ വഴി, വാട്സാപ്പ് വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാം.


Qualification: ITI-Fitter/Machinist trade.
Age : Below 25 years as on 1st May 2024.
Experience: One-year previous experience preferred
Location : All over Kerala

Freshers may also apply. Appointment will be on term contract. Work involves late night shifts. Interested candidates may send their latest resume with recent passport size photograph and copy of certificates showing age, qualification, experience and last drawn salary, if any, to recruiter@mpp.co.in  on or before 15th May 2024

Mathrubhumi
THE NATIONAL DAILY IN MALAYALAM


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain