കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റായി നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റായി താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ഒഴിവ്: 32
യോഗ്യത: ലോ ബിരുദം
പ്രായം: 30.05.1996 നും 29.05.2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ)

ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട തിയതി: മെയ് 3 മുതൽ 29 വരെ
അപേക്ഷ ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ട അവസാന തിയതി : ജൂലൈ 12
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain