മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു

കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് - മിൽമ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു
ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ (ASM)
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: MBA
പരിചയം: 7 വർഷം
പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ ചാർജ് (TSI)
ഒഴിവ്: 5 ( കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം)
യോഗ്യത: MBA
പരിചയം: 2 വർഷം
പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്‌

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക


Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain