ആർ.കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൊല്ലത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ

 കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെഡ്ഡിംങ് ഡെസ്‌റ്റിഗേഷനൊപ്പം ചേരാൻ സുവർണ്ണാവസരം ആർ.കെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൊല്ലത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ വെഡ്ഡിംങ് മാളിലേക്ക് (RK WEDDING MALL) താഴെ പറയുന്ന തസ്‌തികകളിലേക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം. • Sales Executives (M/F)- 1300
 • Cashier & Billing (M/F) – 50
 • Accountant – 5
 • Data Entry – 10
 • HR Assistant – 5
 • Purchase Manager- 10
 • Inventory Manager – 4
 • Marketing Manager – 4
 • Marketing Executive- 30
 • Floor Manager- 25
 • CRM/CRE (M/F)- 50
 • Supervisor- 15
 • Visual Merchandiser- 15
 • Video Editor- 3
 • Video Anchor- 3
 • Social Media Promoters- 5
 • Telecaller- 15
 • Fashion Designers- 10
 • Fashion Designer Trainees – 40
 • Cutting Master- 4
 • Tailor- 40
 • Caretaker – 3
 • Electrician- 4
 • Driver- 20
 • Security- 30
 • House keeping- 40
Send Your CV to: career.rkklm@gmail.com
Contact: +91 7356 479 994, +91 6282 591 412
Interview Venue: NANI HOTELS & RESORT Opp. Clock tower Chinnakada, Kollam.

Date: 27-05-2024
Time: 10.00 am to 5.00 pm

Industry best salary with ESI and PF offered.
Food and accommodation for the selected candidates. Those who are not able to attend the interview may either send their bio-data to career.rkklm@gmail.com or attend the interviews conducted in the showroom on other days. Candidates should bring bio-data and 2 passport size photos at the time of the interview.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain