എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം

 എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ 08/05/2024 തീയതിയിൽ നടക്കുന്ന  അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനി വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു യോഗ്യരായവർ കൃത്യം 9:30 മണിക്ക് തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക, താല്പര്യമുള്ളവർ ചുവടെ  നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ജോലി നേടുക.


Employability centre Alappuzha

COMPANY 1

SV Motors
Candidate Age below 35
POST 1: SALES INCHARGE
Qualification: plus two, Male
Exp: 3yrs Automobile dealership

POST 2: FIELD SALES STAFF
Qualification: plus two
Exp: 1yr in sales
POST 3: TEAM LEADER- FIELD SALES
Qualification: plus two
Exp: 2yr in Marketing

POST 4: SERVICE ADVISOR
Qualification: ITI/Diploma M/F
Exp: 2yrs

POST 5: CRE SERVICE TELECALLING
Qualification: plus two
Exp: 1 yr

POST 6: NETWORK MANAGER
Qualification: graduate
Exp: 3yrs in automobile dealership

POST 7: BRANCH MANAGERS
Qualification: graduate
Exp: 3yr automobile dealership

POST 8: TEAM LEADERS
Qualification : graduate/plus two
Exp: 2yr two wheeler dealership

POST 9: SALES EXECUTIVE
Qualification:graduate/plus two M/F

POST 10:CRE
Qualification:graduate/plus two M/F
Exp: 1yr sales
POST 11: ACCOUNTANT
Qualification:Bcom +Tally M/F
Exp: 3yr automobile dealership

COMPANY 2

ATLANTIC CARE CHEMICALS

POST 1: CREDIT CONTROLLER
Qualification: Bcom+2yr Exp, Mcom+1yrEXp/Freshers
Age 20-30

COMPANY 3

JOBS ACADEMY

POST 1: ACADEMIC COUNSELLOR
Qualification: degree pass /fail
ഫോൺ : 04772230626
9846189874 ആലപ്പുഴ

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain