കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ അവസരം

കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാമ്പാടുംപാറ ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ യംഗ് പ്രഫഷണൽ l ഒഴിവിലേക്ക് താൽകാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു
ഒഴിവ്: 1
യോഗ്യത: അഗ്രികൾച്ചറിൽ ബിരുദം
പരിചയം: 2 വർഷം

അഭികാമ്യം: ഡാറ്റ റെക്കോർഡിംഗിലും വിള പരിപാലനത്തിലും ഒരു വർഷത്തെ ഫീൽഡ് പരിചയം.

പ്രായം: 21 - 45 വയസ്സ്
ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

ഇന്റർവ്യൂ തിയതി: ജൂൺ 10
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain