കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപക താൽക്കാലിക നിയമനം

താൽക്കാലിക നിയമനം ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിൽ ഏഴോം നെരുവമ്പ്രത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുടെ താൽകാലിക ഒഴിവുകളുണ്ട്.
 താൽപര്യമുളളവർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മുൻപരിചയം മുതലായവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സലും പകർപ്പും സഹിതം മെയ് 15 മുതൽ 17 വരെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം.

വിഷയം, തീയതി, സമയം എന്ന ക്രമത്തിൽ

🔺അസി.പ്രൊഫസർ കോമേഴ്‌സ് - മെയ് 15 രാവിലെ 10മണി.

🔺അസി.പ്രൊഫസർ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഹിന്ദി - ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി.

🔺അസി.പ്രൊഫസർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് - 16ന് രാവിലെ 10 മണി

🔺അസി.പ്രൊഫസർ മലയാളം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് - ഉച്ച രണ്ട് മണി.

🔺അസി.പ്രൊഫസർ ഇംഗ്ലീഷ്, ജേർണലിസം - 17 ന് രാവിലെ 10 മണി.

യോഗ്യത: യു ജി സി നിബന്ധന പ്രകാരം. യു ജി സി യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ മറ്റുളളവരെയും പരിഗണിക്കും.

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain