ഫാക്റ്റിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം | FACT Recruitment 2024 Apply now

 ഫാക്റ്റിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്എസിടി) ഇപ്പോള്‍ ഫിറ്റർ, മെഷിനിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ, മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, കാർപെൻ്റർ, മെക്കാനിക്ക് (ഡീസൽ), ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മെക്കാനിക്ക്, വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്), പെയിൻ്റർ, COPA / ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

ITI ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മെയ് 20 വരെ ഈ ജോലിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

തസ്തികയുടെ പേര് / ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം/ ശമ്പളം

 • ഫിറ്റർ - 24 ഒഴിവുകൾ 
 • മെഷിനിസ്റ്റ്- 08 ഒഴിവുകൾ
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ - 15 ഒഴിവുകൾ
 • പ്ലംബർ - 04 ഒഴിവുകൾ
 • മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ 06
 • കാർപെൻ്റർ - 02 ഒഴിവുകൾ
 • മെക്കാനിക്ക് (ഡീസൽ) 04 ഒഴിവുകൾ
 • ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് മെക്കാനിക്ക് 12
 • വെൽഡർ (ഗ്യാസ് & ഇലക്ട്രിക്) 09
 • പെയിൻ്റർ 02 Rs. 7000/-
 • COPA / ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 12

ജോലി നേടാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ കേറി സാലറി മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി മനസിലാക്കി അപേക്ഷിക്കുക 

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain