നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി & നേവൽ അക്കാദമിയിൽ ചേരാം | National Defence Academy and Navel Academy Examination 2024

 National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2024
നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി & നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷയ്ക്ക് ( National Defence Academy and Navel Academy Examination 2024) യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ( Union Public Service Commission) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അവിവാഹിതരായ പുരുഷൻ മാർക്കും വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.


നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി & നേവൽ അക്കാദമിയിൽ ചേരാനുള്ള യോഗ്യത:
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് വിജയം എയർ ഫോഴ്സ്, നേവി വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ

നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി & നേവൽ അക്കാദമിയിൽ ചേരാനുള്ള പ്രായം:
2006 ജനുവരി 2 നും 2009 ജനുവരി 1 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 2024 ജൂൺ 04 (06:00 PM)

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.upsc.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം കാണുക. (വിശദ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.). For Online Application click here

Post a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain