ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NOVA GOLD COVERING സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനം

 ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന NOVA GOLD COVERING സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നിയമനം


ഒഴിവുകൾ

 Manager
Age above 35
5 years experience

 Warehouse Incharge
5 years experience

Accountant
4 years experience

Shop Incharge
Age above 25

Sales Staff
Freshers can apply

 ഭക്ഷണവും & താമസ സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്നതാണ്

താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുകPost a Comment

© Kerala Local Job. All rights reserved. Developed by Jago Desain